• На головну
 • Регуляторна політика
 • Оприлюднення регуляторних актів
 • Проект рішення "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу"

Проект рішення "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу"

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

                                           АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА                                        

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

   Відповідно до статей 127, 128 Земельного кодексу України, вимог Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», статей 25, 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності зекспертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу(додаток №1).
 1. 2.Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності зекспертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (додаток №2).
 1. 3.Дане рішення вступає в дію з моменту його затвердження.
 1. 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

         Міський голова                                                       В.М. Міхов

“____” ___________2016р.

№ _______-VII

Додаток №1

до рішення міської ради

від ________ № _________

Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльностіз експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – Положення) визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб (далі – Конкурс), повноваження щодо розпорядження якими належать Арцизькій міській раді.

1.2. Це Положення застосовується конкурсною комісією, яка утворюється Арцизькою міською радою для відбору на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення земле оціночних робіт.

1.3. Підставами для проведення конкурсу є рішення міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

1.4. У цьому Положенні зазначені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-         об’єкт експертної грошової оцінки – земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок, які розташовані в м. Арциз, Арцизького району, Одеської області, з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо них правами;

-         суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) – суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також суб’єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання земле оціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

-         оцінювач – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання земле оціночних робіт у встановленому законом порядку;

-         договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Радомишльською міською радою та суб’єктом оціночної діяльності, що визначений на конкурсних засадах відповідно до цього Положення;

-         експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

-         конкурсна документація – конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують право претендента на проведення експертної оцінки;

-         конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки та строків її проведення.

2. Порядок утворення та діяльність конкурсної комісії

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Арцизької міської ради у кількості не менше 7 осіб.

2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – заступник голови комісії.

2.3. Голова Комісії у межах наданих повноважень:

-         скликає засідання Комісії;

-         головує на засіданнях Комісії;

-         представляє Комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

2.4. Секретар Комісії:

-         забезпечує виконання доручень голови Комісії;

-         готує на розгляд Комісії пропозиції щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками Конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у Конкурсі;

-         оформляє протоколи засідань Комісії;

2.5. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.6. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

2.7. У разі рівної кількості голосів голос голови Комісії є вирішальним.

3. Підготовка до проведення конкурсу.

3.1. Протягом 5 робочих днів після оплати покупцем авансового внеску Комісія здійснює заходи щодо оприлюднення інформації про проведення Конкурсу шляхом публікації в періодичному виданні або на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради.

   Конкурс може бути проведений не раніше 15 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення Конкурсу.

3.2. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про об’єкт оцінки (підстава для виконання оцінки, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, розмір земельної ділянки, місце розташування, цільове призначення, кадастровий номер);

– перелік конкурсної документації, яка подається на розгляд Комісії;

– строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

– кінцевий строк подання Конкурсної документації;

– місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

3.3. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Арцизької міської ради заяву на участь у конкурсі за встановленою формою згідно з додатком на кожний об’єкт окремо.

До заяви додаються:

– виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії установчих документів претендента (для юридичної особи);

– копію паспорта претендента (для фізичної особи);

– копію ліцензії на виконання земле оціночних робіт;

– копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки.

Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

Конкурсна документація подається не пізніше ніж за 3 робочі дні до оголошеної дати проведення Конкурсу.

3.4. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

3.5. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів заява про участь у Конкурсі не розглядається.

У такому разі подані документи повертаються заявнику із зауваженнями протягом 2 робочих днів після їх отримання.

Заявник не позбавляється права на повторне звернення із заявою у разі усунення допущених раніше недоліків, що стали причиною відмови розгляду заяви.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2. Пропозиції щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки розглядаються головою Комісії на засіданні, що відбувається у день проведення Конкурсу.

4.3. На підставі рішення комісії переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

– мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

– мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

У разі, якщо надійшли однакові пропозиції, перевага надається учаснику конкурсу із більшим досвідом роботи.

4.4. За результатами засідання Комісії складається протокол в довільній формі, що підписується всіма присутніми членами Комісії.

4.5. Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця Конкурсу та укладення договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.6. Не пізніше 3 днів після підписання протоколу Комісія вносить рекомендації міському голові щодо укладення з переможцем договору на проведення оцінки земельної ділянки.

4.7. У випадках, коли для участі у Конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця Конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного Конкурсу та призначається дата його проведення.

4.8. Інформація про Конкурсні пропозиції учасників розголошенню не підлягає.

4.9. Якщо учасники не згодні з результатами Конкурсу, то вони можуть оскаржити рішення Комісії в установленому законодавством порядку.

4.10. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подається на розгляд Арцизької міської ради.

       Секретар міської ради                                                     Д.Г. Барсукова

                                                               Додаток

                                                                до Положення про конкурсний відбір

                                                               суб’єктів оціночної діяльностіз експертної

                                                               грошової оцінки земельних ділянок, що

                                                               підлягають продажу

Голові конкурсної комісії

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки земельних ділянок,

що підлягають продажу

                                                              _____________________________________

                                                           _______________________________________

                                                           (повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи підприємця)

                                                           ______________________________________

                                                                  (юридична адреса)

                                                            ______________________________________

                                                               (місцезнаходження – адреса офісу)

                                                                     _____________________________________________

                                                               (номери контактних телефонів)

ЗАЯВА 

     Прошу Вас прийняти документи на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________га, ______________________________,                          

                                                                                         (цільове призначення)

яка розташована за адресою:___________________________________________.

Проведення відповідного конкурсу призначено на «__» ________20__ р.

___________________________________________________________________ (суб’єкт оціночної діяльності, повна назва)

Уповноважена особа, яка подає заяву: _____________________________

                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт: серія________ № ___________, виданий «___»____________ р.

____________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

____________________________________________________________________ (назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій)

До заяви додаються наступні документи:

«___» ________20__ р. ______________   ________________________________

                                                  (підпис)                          (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток №2

до рішення міської ради

від __________ № ________

КОМІСІЯ

з відбору суб’єктів оціночної діяльностіз експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

Міхов В.М.

-         міський голова, голова Комісії

Пасічніченко Д.В.

Барсукова Д.Г.

-         Перший заступник міського голови, заступник голови Комісії

-         секретар міської ради, секретар Комісії

Члени Комісії:

Кривцов В.М.

Мойсеєва К.М.

Афанасьєв А.О.

Русєв С.В.                                          

-         депутат міської ради, голова комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища

-         депутат міської ради, голова планово-бюджетної комісії

-         депутат міської ради

-         депутат міської ради

            

         Секретар міської ради                                             Д.Г. Барсукова

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Арцизької міської ради “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

З метою оперативного вирішення питань щодо продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, що впливає на забезпечення та стимулювання ефективності використання земельних ділянок, активізації підприємницької діяльності та наповнення міського бюджету, для удосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності, які отримали ліцензії на виконання оціночних робіт, на місцевому рівні необхідно визначити порядок здійснення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, який би максимально задовольнив всі зацікавлені сторони.

основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
Громадяни   Ні
Держава   Ні
Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва Так  

2. Цілі державного регулювання

     Основною метою розробки проекту “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу” є відкритість та прозорість відбору суб’єктів оціночної діяльності, спрощення порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності для громадян та юридичних осіб, та зменшення їх витрат, пов’язаних з процедурою купівлі земельних ділянок, отримання додаткових коштів до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Відсутність регулювання.

Не прийняття рішення “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу” означає недоотримання додаткових надходжень до міського бюджету від продажу земельних ділянок, що підлягають продажу

Альтернатива 2 Прийняття рішення “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу” означає отримання додаткових надходжень до міського бюджету від продажу земельних ділянок, що підлягають продажу
 1. 2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Втрата додаткових надходжень до міського бюджету
Альтернатива 2
 1. Забезпечення чіткого та прозорого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Запропонований порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель не розв’яже проблему щодо незалежного відбору оцінювачів, не сформує стабільність земельних відносин, не зацікавленість землекористувачів в отриманні у власність земельної ділянки для обслуговування свого нерухомого майна.
Альтернатива 2
 1. Запропонований порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель розв’яже проблему щодо незалежного відбору оцінювачів, сформує стабільність земельних відносин, зацікавленість землекористувачів в отриманні у власність земельної ділянки для обслуговування свого нерухомого майна.
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 2 2 4
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - - - Х
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутність умов рівноконкурентного середовища для оціночної діяльності.
Альтернатива 2
 1. Створення умов рівноконкурентного середовища для оціночної діяльності шляхом забезпечення чіткого та прозорого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Відсутні

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 0

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 1 0 проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 4 0 проблема більше існувати не буде
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Існування проблеми х
Альтернатива 2 Вирішення проблеми Зміна діючого законодавства

5. Механізм та заходи, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми

За допомогою зазначеного регуляторного акту врегулюється питання вибору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до конкурсних вимог.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволить визначити суб’єкта господарської діяльності в сфері оцінки, який забезпечить якісне надання послуг в найкоротші строки.

   Регуляторний акт доводиться до вiдома суб’єктiв вiдносин через засоби масової iнформацiї, шляхом розмiщення на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради та в періодичному виданні (газеті «Дело»).

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

   Бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва на виконання вимог регуляторного акту не передбачено.

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

   Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

1. Кількість суб’єктів господарювання, що брали участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.

2. Вартість земельних ділянок.

3. Кошти отримані від продажу земельних ділянок місцевим бюджетом.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

   Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу суми коштів, що надійшли до міського бюджету від продажу земельних ділянок та кількості проведених процедур конкурсного відбору.

   Відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене через рік після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 3 роки після набрання чинності регуляторним актом.

Голова планово-бюджетної комісії Арцизької міської ради                                                                К.М. Мойсеєва