Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Арциз Одеської області на 2016-2017 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури і спорту у м. Арциз Одеської області на 2016-2017 роки               На підставі п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

ст.91 Бюджетного Кодексу України, міська рада             

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Арциз Одеської області на 2016-2017 роки (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської ради та комісію з питань депутатської діяльності та етики,а також освіти, охорони
здоров’я, культури та спорта.
                  
Міський голова                                                                   В.М.Міхов

 

26 квітня 2016 р.                  

№ 242-VIІ

 

                                                                                             Додаток 1  

                                                                                                                   до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                            № 242-VIІ від 26.04.2016р.  

Програма розвитку фізичної культури і спорту

у м. Арциз Одеської області на 2016-2017 роки

І. Вступ

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення. визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави.

Держава визнає фізичну культуру і спорт як важливий чинник всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави. Державна політика у сфері фізичної культури та спорту базується на забезпеченні підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпеченні різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян, умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту. Важливим чинником є забезпечення доступу інвалідів до спортивних споруд, заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.

Програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Арциз Одеської області на 2015-2017 роки розроблена на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України і спрямована на створення умов для організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в закладах освіти, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення, виявлення, розвитку та підтримки кращих спортсменів. Особлива увага буде приділятися розвитку фізичної культури та спорту серед молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також роботі з ветеранами фізичної культури та спорту.

ІІ. Стан розвитку фізичної культури і спорту в місті та основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.

Протягом 2012-2015 років Арцизькою міською радою у співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, керівниками підприємств, установ та організацій міста було організовано проведення міської спартакіади серед команд підприємств, установ, організацій, фізкультурно-спортивних клубів, а також особисті першості міста з деяких видів спорту. Проведено спортивно-масові заходи, присвячені державним святам (Дню незалежності України), героїчним датам (Дню Перемоги), галузевим святам (Дню фізичної культури та спорту). Традиційними є заходи, пов’язані з відкриттям та закриттям футбольного сезону.

Але, необхідно відзначити, що протягом тривалого часу роботу в напрямку розвитку фізичної культури і спорту міста носить несистемний характер, обмежуючись одноразовими акціями та заходами. Головною проблемою є застаріла матеріально-технічна база, відсутність необхідної кількості спортивного обладнання. Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Кількість громадян, які систематично займаються фізичною культурою та спортом постійно знижується.

Відсутня спортивна інфраструктура – міський стадіон, спортивний комплекс, здатна задовольнити потреби населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Не відповідають сучасним нормативним санітарно-гігієнічним, технічним вимогам, оснащені морально застарілим спортивним інвентарем та обладнанням спортивні споруди міста. Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах. Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2016-2017 років Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Арциз Одеської області.

ІІІ. Мета Програми.

Метою програми є забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури та спорту на території міста, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальна реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Заходи Програми спрямовані на створення та поліпшення правових, фінансових, організаційних, соціально-економічних основ діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулюють найбільш важливі суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров’я жителів міста.

ІV. Основні завдання та напрями Програми.

Основними завданнями програми є:

-          створення умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури і спорту;

-          інформаційне забезпечення галузі фізичної культури і спорту;

-          матеріально-технічне забезпечення галузі;

-          створення умов для розвитку фізичної культури у галузі “Освіта”;

-          забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян;

-          забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем відпочинку та проживання громадян;

-          фізкультурно-оздоровча діяльність серед населення міста;

-          розвиток дитячо-юнацького спорту;

-          пропаганда здорового способу життя.

Заходи Програми спрямовані на створення умов для:

-          фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;

-          підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

-          забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

-          поліпшення організаційного, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

V. Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела

фінансування, строки виконання Програми

Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

-          створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

-          удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

-          підтримання закладів фізичної культури і спорту та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

-          підтримання та розвитку олімпійського та паралімпійського руху;

-          взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

-          врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;

-          поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази міста;

Термін дії Програми становить 2016 - 2017 роки. Програмою передбачається здійснити об’єктивний моніторинг наявних ресурсів сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та розширення мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту, а також поліпшення організаційного,матеріально-технічного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів міського бюджету, визначається щороку виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 250тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

Заходи Програми наведено у додатку 2.

VІ. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість:

-          збільшити обсяг рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

-          підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

-          залучити до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району;

-          забезпечити підтримку та проведення заходів серед ветеранів фізичної культури та спорту, проведення роботи щодо історії спортивної слави;

-          Забезпечити залучення жителів міста до занять фізичною культурою та спортом, підтримку кращих спортсменів міста;

-          забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня;

-          підвищити рівень авторитету міста у районному, обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві;

-          підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення міста з питань заняття фізичною культурою та спортом, ведення здорового способу життя.

VІІ. Контроль за виконанням Програми.

Виконавчий комітет Арцизької міської ради Одеської області щороку до 20 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми постійній комісії міської ради з питань депутатської діяльності та етики, а також освіти, охорони здоров’я, культури та спорту та планово-бюджетної комісії міської ради.

   Додаток 1

                                                                                                                 до Програми розвитку фізичної

                                                                                          культури і спорту у м. Арциз Одеської області

Ресурсне забезпечення Програми

Джерела

фінансування

Обсяг коштів,
що пропонується залучити на
виконання
Програми

(тис. гривень)

Роки виконання Програми
2016 2017
Обсяг ресурсів усього, 250 110 140
у тому числі:

міський

бюджет

220 100 120
залучені кошти 30 10 20


Додаток 2

до Програми розвитку фізичної культури і спорту у

м. Арциз Одеської області

№ з/п Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми
1. Створення умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури і спорту 1.1 Проведення спортивно-масових та фізкультурно- оздоровчих заходів серед ветеранів фізичної культури і спорту
1.2 Сприяння створенню та функціонуванню клубів ветеранів фізичної культури і спорту, вжиття заходів щодо утворення куточків та стендів історії спортивної слави міста
1.3 Залучення ветеранів спорту до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах (відкриття змагань, нагородження юних переможців) з метою популяризації фізичної культури та спорту, пропаганди здорового способу життя
2. Інформаційне забезпечення галузі фізичної культури і спорту 2.1 Повідомлення про спортивно-масові заходи в ЗМІ
3. Матеріально-технічне забезпечення галузі 3.1 Ремонт існуючих спортивних майданчиків
3.2 Придбання спортивного обладнання
4. Створення умов для розвитку фізичної культури у галузі «Освіта» 4.1 Проведення лекцій у навчальних закладах міста щодо користі фізичної культури і спорту
4.2 Проведення спартакіади допризовної молоді
5. Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян 5.1 Організаційне та кадрове сприяння проведенню спортивних змагань на підприємствах, в установах та організаціях, проведення спартакіади
5.2 Проведення спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування міста
6. Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем відпочинку та проживання громадян 6.1 Проведення міської спартакіади
6.2 Проведення легкоатлетичного кросу, присвяченого Дню Перемоги та Дню незалежності України
6.3 Проведення особистої першості міста серед олімпійських та не олімпійських видів спорту
6.4 Проведення спортивно-масових заходів, присвячених Дню міста
6.5 Проведення масового заходу «Живі шахи» до 200-річчя міста
7. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед населення міста 7.1 Сприяння утворенню нових спортивних клубів міста
7.2 Проведення акції «Кращі спортсмени міста» з нагородженням переможців
7.3 Запровадження на підприємствах, в установах і організаціях міста проведення ранкової зарядки
8. Пропаганда здорового способу життя 8.1 Видання буклетів з пропагандою здорового способу життя
8.2 Публікація в ЗМІ матеріалів про шкоду для здоров’я тютюнокуріння, алкоголю, наркотичних речовин, про користь занять фізичною культурою та спортом
8.3 Розміщення зовнішніх конструкцій з рекламою здорового способу життя

                                             

                                                    Секретар міської ради                                                                                  Д.Г.Барсукова