ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про бюджет міста Арциз на 2020 рік

Завантажити файлом.

Завантажити Додатки.

Завантажити ПОЯСНЮВАЛЬНУ ЗАПИСКУ.

Завантажити Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки.

  

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                            

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про бюджет міста Арциз
на 2020 рік 

Керуючись  Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Арцизька міська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Визначити на 20
20 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 35085319+субвенція на заклади дошкільної освіти гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 33352569+ субвенція на заклади дошкільної освіти гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1732750 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 35085319+субвенція на заклади дошкільної освіти гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 27322213 +субвенція на заклади дошкільної освіти гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 7763106 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 6030356 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 6030356 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить *** відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16005007 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею69 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені часттиою1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно зі статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідним підпунктом 2 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

-витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті71 Бюджетного кодексу України .

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10.Головному розпоряднику коштів бюджету міста Арциз забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .

11. Перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України.

12. Рішення набирає чинності з 01січня 2020 року.

13. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Рішення оприлюднюється  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у _________________.

     15. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на планово-бюджетну  комісію міської  ради.

                           Міський голова                                                 В.М.Міхов

______________2019 р.

_______-VII

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про бюджет міста Арциз

на 2020 рік»

Формування показників міського бюджету міста Арциз на 2020 рік здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України,  а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень, а саме відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки” (зі змінами) та від 18 квітня 2018 року № 315-р “Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 – 2021 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 “ Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки” та враховуючи лист Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року № 05110-14-6/22263 “Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки”.

При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік враховано динаміку надходжень податків і зборів, інших доходів у минулі роки і прогнозні показники дохідної частини міського бюджету, визначені Міністерством фінансів України та враховані при формуванні проекту Державного бюджету України на 2020 рік, а саме враховано:

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020-2022 роки  не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).

З урахуванням зазначеного, загальний обсяг доходів загального і спеціального фондів міського бюджету міста Арциз на 2020 рік, без з урахуванням міжбюджетних трансфертів , прогнозується на рівні 35085319 грн  у тому числі: загального фонду – 33352569 грн, спеціального фонду – 1732750 грн.

Динаміка надходжень доходів до міського бюджету м. Арциз:

(тис.грн)

 

Факт

 2018 року

План зі змінами

2019 року

Проект

на 2020 рік

Всього загальний фонд,
з них:
33355,4 55965,2 33352,6
Офіційні трансферти 7703,8 24693,3 Субвенція на ЗДО
Всього спеціальний фонд,        з них: 4108,8 7409,5 1732,7
Офіційні трансферти 3861,7 5500,0  
Всього доходів: 37464,2 63374,7 35085,3

Загальний фонд

Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 2020 рік визначено в сумі 26000 грн або на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2020 році прогнозується на рівні 1430000 грн

Прогнозні надходження -Паливо (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції))              у розмірі 510000 грн.(з урахуванням ст.41 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України(у 2019 році 25%).)

Прогнозні надходження-Паливо (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) у розмірі 2145000грн.(з урахуванням ст..41 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України(у 2019 році 25%).)

Прогнозні надходження Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у 2020році прогнозується на рівні 5000грн (на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.).

Прогнозні надходження Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), у 2020році прогнозується на рівні 620грн (на рівні очікуваних надходжень цього податку у 2019 році.).

Від 1 січня 2015 року, згідно з чинним законодавством, до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів – туристичний збір.

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів, є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плата за землю;

- транспортний податок.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2020 році прогнозуються на рівні 743800 грн з урахуванням зменшення ставок згідно рішення Арцизької міської ради «Про встановлення  місцевих податків та зборів на 2020 рік» ( у 2019 році очікуваний рівень надходжень цього податку 1731384 грн.).

Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2020 рік здійснені на основі норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями. Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах міста Арциз і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню, розміру нарахованого, відповідно до уточненої нормативно - грошової оцінки земель у місті, земельного податку, сум орендної плати за землі комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих міською радою, на наступний 2020 рік прогнозується надходжень плати за землю до міського бюджету в сумі 14593100 грн.

180106000 Орендна плата з юридичних осіб:

% К-сть договорів На 2019рік На 2020 рік
3% 5 1751195 1751195
Більш 3% 28 1997541 1688049
Тимчасові та МАФ 10 265810 198727
Всього 43 4014546 3637971

 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

% К-сть договорів На 2019рік На 2020 рік
3% 3 8390 8390
Більш 3% 94 975952 697003
Тимчасові та МАФ 24 19764 18890
Всього 121 1004106 724283

Прогноз обсягу надходжень туристичного збору на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та визначено в сумі 11400 грн.

З 1 січня 2015, враховуючи зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексів України, єдиний податок зі спеціального фонду передається до загального фонду міського бюджету.

Прогноз надходжень єдиного податку на 2020 рік складатиме 11920000  грн або на 2,4 млн.грн. менше  очікуваних надходжень у 2019 року (згідно рішення «Про встановлення  місцевих податків та зборів на 2020 рік» ставка для другої групи платників єдиного податку в розмірі  15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати( у 2019 році 20%)).

Загалом у 2020 році до міського бюджету міста прогнозується мобілізувати 27268300

грн місцевих податків.

Прогнозні надходження від адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями на 2020рік обраховано в сумі 2200 грн на підставі основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями), згідно з яким у повноваження місцевих рад та їх виконавчих комітетів входить прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність та прогнозних розрахунків та динаміки надходжень у минулі роки.

Прогноз обсягу надходжень Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та визначено в сумі 90000 грн.

Враховуючи фактичні надходження цього дохідного джерела у 2019 році, прогнозні надходження до міського бюджету у 2020 році  Плати за надання інших адміністративних послуг складуть 1467000гривень.

Прогнозний показник Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень обраховано на 2020рік у сумі 61500 грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.

Передача комунального майна в оренду є одним з найпоширеніших методів управління комунальною власністю, яка здійснюється виключно на конкурсних засадах. При цьому, орендна плата за комунальне майно визначається на підставі експертної оцінки відповідно до її ринкової вартості.

Прогнозні надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, складуть у 2020 році 27049 грн, (згідно договорів оренди).

Виходячи з норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (зі змінами і доповненнями), з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та змін у чинному законодавстві надходження державного мита(як складової доходів загального фонду) до міського бюджету на 2020 рік прогнозуються в обсязі 251700 грн.

У 2020 році до міського бюджету планується отримати 65400 грн інших надходжень ( розміщення рекламних засобів).

Від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, що є складовою загального фонду, у 2020 році до міського бюджету планується отримати 2800  грн, виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.

Спеціальний фонд

Прогнозні надходження екологічного податку (Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення,Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти ,Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини) обраховані на 2020 рік у сумі 47500грн. виходячи з очікуваних надходжень 2019 року.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, визначений на 2020 рік у обсязі 1685250грн. Оскільки, згідно з чинним законодавством (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі змінами), тільки надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів) не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами тощо.

Пояснення до основних положень видаткової частини проекту міського бюджету

Загальний обсяг видатків міського бюджету міста Арциз на 2020 рік без урахування міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 35085319грн, у тому числі:

        за загальним фондом – 27322213гривень,

        за спеціальним фондом – 7763106 гривень.

Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, розраховувався виходячи з наступних розмірів мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

-        прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року– 2102гривень,

-        мінімальна заробітна плата з 1 січня – 4723 гривень,

-        посадовий оклад (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2102 гривень )

-        При розрахунку обсягу коштів на оплату праці працівників бюджетної сфери враховано видатки на підвищення посадових окладів працівників І тарифного розряду ЄТС, обов’язкові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам окремих галузей бюджетної сфери, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Органи місцевого самоврядування

Проектом міського бюджету на 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування Арцизької міської ради передбачаються видатки загального фонду бюджету у сумі 5537279 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 4355533 гривень. (планується введення з 01.01.2020р.  2(двох)штатних одиниць-першого заступника міського голови, спеціаліста з публічних закупівель (у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про публічні закупівлі»), скорочення з 01.03.2020р. 2 (двох) штатних одиниць паспортистів та введення 2 (двох) штатних одиниць спеціалістів-паспортистів).

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 153252 грн, визначений на підставі діючих тарифів, фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік.

                 Капітальний ремонт нежитлового приміщення №2 по вул.Інтернаціональна,4  в м.Арциз Одеської області планується у розмірі 300,0тис.грн. (приміщення ,у якому знаходяться паспортисти Арцизької міської ради).

Частка видатків на захищені статті в загальній сумі видатків складає 86 відсотка.

Освіта

Проектом бюджету м. Арциз на 2020 рік на фінансування галузі “Надання дошкільної освіти” передбачається спрямувати кошти за загальним фондом міського бюджету за рахунок іншої субвенції – ********* грн. Також спрямовується спеціальний фонд у сумі 1685250 грн (батьківська плата).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Проектом міського бюджету на 2020 рік на фінансування галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається спрямувати 1236370 гривні:

За кодом КПКВКМБ  0113133Інші заходи та заклади молодіжної політики проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 171000 грн .

За кодом КПКВКМБ 0113122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків проектом міського бюджету на 2020рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 15000 грн .

За кодом КПКВКМБ  0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 210370 грн .

За кодом КПКВКМБ  0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняпроектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 840000 грн .( матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення у рамках програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста ).

Культура i мистецтво

За кодом КПКВКМБ 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 421200грн .

Фiзична культура i спорт

За кодом КПКВКМБ  0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки загального фонду в сумі 301850грн .

 

Житлово-комунальне господарство

Проектом міського бюджету на 2020 рік на житлово-комунальне господарство передбачається спрямувати 11878824 грн, у тому числі коштів загального фонду міського бюджету – 8088960 грн, коштів спеціального фонду міського бюджету – 3390264 гривень. На благоустрій міста у 2020 році прогнозується спрямувати за загальним фондом  8088960 грн. (планується введення 5 штатних одиниць двірників та 4 штатних одиниць робітників з благоустрію).

На забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається спрямувати видатки  спеціального фонду (у тому числі бюджет розвитку) 3389864 грн.(Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд м.Арциз Одеської області1000000 грн, Капітальний  ремонт резервуара чистої води №2 центрального водозабору  м. Арциз Одеської області 2389864грн.).

Транспорт, дорожнє господарство

Проектом міського бюджету на 2020 рік спрямувати на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1741492грн, у тому числі коштів спеціального фонду міського бюджету – 1741492 гривень  на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.( Капітальний ремонт покриття вулиці Лесі Українки в м.Арциз Одеської області 800000 грн,Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Акімова, вул. Пушкіна   в м.Арциз Одеської області 941492 грн.)

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

У 2020 році прогнозується спрямувати з загального  фонду міського бюджету 5903грн внесків міської ради у Асоціацію міст України.

Проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається  здійснення заходів із землеустрою на суму 377771 грн.(    розроблення та затвердження у відповідності до вимог чинного законодавства технічної документації із нормативної оцінки земель міста Арциз 178771 грн, проведення інвентарізації земель комунальної власності            199000 грн.).

Цільові фонди

На Ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища в рамках виконання Програми Про поліпшення екології в м.Арциз у проекті міського бюджету на 2020рік за рахунок коштів спеціального  фонду передбачено 47500 гривень.

Фінансування

Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), на 2020 рік складає 6030356гривень.

Проектом міського бюджету на 2020 рік передбачається  субвенція з місцевого бюджету районному бюджету у розмірі 11851880 грн(у тому числі утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний  трудовий архів міста і сіл Арцизького району»    73580грн,на утримання інструкторів по спорту (оплата праці і нарахування на заробітну плату 5,5  штатних одиниць) у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос»380296 грн.,надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду           11398004грн..)

Інформація

про виконання бюджету міської ради за 9 місяців 2019року

Загальний фонд                                                                                                  грн.

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 25860 25868,20 8,20 100,03
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 900 465,00 -435,00 51,67
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 2600 3794,68 1194,68 145,95
Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) 350900 377476,79 26576,79 107,57
Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) 1429800 1606788,77 176988,77 112,38
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 975000 1071543,69 96543,69 109,90
Місцеві податки 20192482 21687662,55 1495180,55 107,40
Податок на майно 10579828 12180759,08 1600931,08 115,13
Податок на нерухоме майно 1389359 1387255,58 -2103,42 99,85
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 4125 2891,30 -1233,70 70,09
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 33750 44438,48 10688,48 131,67
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 43500 10657,33 -32842,67 24,50
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 1307984 1329268,47 21284,47 101,63
Плата за землю 9140469 10793503,50 1653034,50 118,08
Земельний податок з юридичних осіб 5552869 6770691,31 1217822,31 121,93
Орендна плата з юридичних осіб 2752750 3030535,13 277785,13 110,09
Земельний податок з фізичних осіб 130000 136175,90 6175,90 104,75
Орендна плата з фізичних осіб 704850 856101,16 151251,16 121,46
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 5250 6576,79 1326,79 125,27
Транспортний податок з фізичних осіб 50000 0,00 -50000,00 0,00
Єдиний податок 9607404 9500326,68 -107077,32 98,89
Єдиний податок з юридичних осіб 1436560 1464971,69 28411,69 101,98
Єдиний податок з фізичних осіб 7844140 7649893,51 -194246,49 97,52
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 326704 385461,48 58757,48 117,98
Адміністративні штрафи та інші санкції 1450 2095,00 645,00 144,48
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 54300 75102,00 20802,00 138,31
Плата за надання адміністративних послуг 1063550 1046203,81 -17346,19 98,37
Плата за надання інших адміністративних послуг 1003650 1006189,81 2539,81 100,25
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 59900 40014,00 -19886,00 66,80
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 29425 33585,00 4160,00 114,14
Державне мито 247590 184757,12 -62832,88 74,62
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 221580 169905,05 -51674,95 76,68
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 26010 14852,07 -11157,93 57,10
Інші надходження 46375 58609,67 12234,67 126,38
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок --- 1586,00 1586,00 ---
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  ---- 2970,00 2970,00 ---
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  --- 2800,00 2800,00 ---
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 4300 --- -4300,00 0,00
Всього доходів 24424532 26181308,28 1756776,28 107,19
Інші субвенції з місцевого бюджету 8817191 8817191,00 0,00 100,00
Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 46660 46660,00 0,00 100,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3683100 3683100,00 0,00 100,00
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) 36971483 38728259,28 1756776,28 104,75

      Дохідна частина бюджету міста Арциз по загальному фонду за 9 місяців 2019 року виконана на 107,19%, а з урахуванням офіційних трансфертів  виконана на  104,75  %, при плані надходжень 36971,5 тис. грн. фактично надійшло 38728,3 тис.  грн, або більше  на  1756,8 тис.  грн.

Спеціальний фонд

грн.

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Екологічний податок  46125,0 39084,43 -7040,57 84,74
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), 19650 17641,67 -2008,33 89,78
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 5025 5735,04 710,04 114,13
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 21450 15707,72 -5742,28 73,23
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим --- 3753,44 3753,44 ---
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту --- 19920,00 19920,00 ---
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4000000 2520068,40 -1479931,60 63,00
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 314159 0,00  -314159,00 0,00
Всього доходів 4360284 2582826,27 -1777457,73 59,24

       

       Доходна частина бюджету міста Арциз  по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 9 місяців 2019 року виконана на 59,24%,  при  плані надходжень  4360,3 тис. грн.,  фактично надійшло  2582,8тис.  грн.

        Коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, надійшло у розмірі 28838,25 грн. (у тому числі 27838,25 грн. надходження у натуральній формі (вугілля для закладу  дошкільної освіти №1 «Зірочка»   у розмірі 16232 грн,  комплект «меблів корпусних»для закладу  дошкільної освіти №5 «Росинка»   у розмірі 11606,25 грн.)).

       Надходження у натуральній формі за КПКВКМБ 0110150 склали у розмірі 301893 грн. (нежитлове приміщення №2, розташоване за адресою: Одеська область, м.Арциз, вул.. Інтернаціональна,4).    

            Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ЗДО) при плані на 2019 рік  1848,0 тис.грн.  фактично надійшло 1169,5 тис.грн. (63,3  % від річного плану надходжень).

      .   

   ВИДАТКИ                                                                                                                                   грн.

Найменування  видатків План

Касові

видатки

%виконання  
Загальний фонд  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2953770 2380339,94 80,59  
Надання дошкільної освіти 11537122 11176018,61 96,87  
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 20000 19905,00 99,53  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 470000 393891 83,81  
Інші заходи та заклади молодіжної політики 89355 89355 100,00  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 209120 208350 99,63  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 188116 154103 81,92  
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 97488 80571,75 82,65  
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 519840 354800 68,25  
Організація благоустрою населених пунктів 3875324 3728166,39 96,20  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 612000 611538,0 99,92  
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 7518 4040,0 53,74  
Здійснення заходів із землеустрою 3500 0,00 0,00  
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5966 5966 100,00  
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 10000 9990,0 99,90  
Інші субвенції з місцевого бюджету 6371013 6320101 99,20  
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 120000 0,00 0,00  
        Всього загальний  фонд: 27090132 25537135,69 94,27  
Спеціальний фонд     -1446679
Організація благоустрою населених пунктів 189357 77916 41,15  
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 425854 252000 59,18  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5057851 4843497,05 95,76  
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 46125

26527,12

57,51  
Надання дошкільної освіти 334159 3240 0,97  
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 918300 0,00 0,00  
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2293035,77

249778,04

10,89  
Інші субвенції з місцевого бюджету 190000 0,00 0,00  
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 30000 28950 96,5  
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4000000 1111327,78 27,78  
Виконання інвестиційних  проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3683100 0,00 0,00  

Всього спеціальний фонд:

17167782

6593235,99 38,40  
               

      

       Видаткова частина бюджету міста Арциз по загальному фонду за 9 місяців 2019 року виконана на  94,27  % при плані асигнувань  27090,1 тис. грн. касові видатки склали

25537,1 тис.грн.

         Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 9 місяців 2019 року виконана на  38,4  % при плані асигнувань  17167,8 тис. грн. касові видатки склали  6593,2  тис.грн. 

Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду за рахунок власних надходжень  на  2019 рік виконана  на 27,3 %  при плані асигнувань  на  2019 рік 17,6 тис.грн. касові видатки склали  5,3 тис.грн.  (заходи у сфері соціального захисту).

   Видаткова частина бюджету міста Арциз по спецфонду за рахунок власних надходжень  (батьківська плата) на  2019 рік виконана  на 54,3 %  при плані асигнувань  на  2019 рік 1891,2 тис.грн. касові видатки склали  1026,8 тис.грн.

       

Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки

1.Загальна частина

     Прогноз місцевого бюджету відповідно до абзацу третього підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу містить індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2021-2022 роки  не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021–2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555:

  2021 рік 2022 рік
     
     
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) 105,7 105,3
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) 108,0 106,1

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США:

у середньому за період

на кінець періоду

29,4

30,5[±2]

30,0

30,7[±2]

  1. Соціальні стандарти:

Мінімальна заробітна плата:

з 1 січня 2021 року – 5 003 гривні (+5,9% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 5 290 гривень (+5,7% до попереднього року).

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2021 року – 2 270 гривень (+8% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 2 445 гривень (+7,7% до попереднього року).

  1. Видатки загального фонду державного бюджету на 2020 – 2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв розраховано виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) та показників розпису зі змінами на 2019 рік (застосованих під час підготовки Бюджетної декларації). Отже, проти попереднього року у 2020 році видатки збільшено з урахуванням коефіцієнту 1,084, у 2021 році – 1,080, у 2022 році – 1,061.

                                    2.Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету.

                                  Основні показники місцевого бюджету на 20212022 роки

 (грн)

Показник 2021 рік 2022 рік
Доходи (з трансфертами) 31762270 32880759
Видатки (з трансфертами) 31240995 32880759
Кредитування усього, у тому числі:    
– надання кредитів з бюджету    
– повернення кредитів до бюджету    
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») 521275 0,00
Доходи (з трансфертами) 1847400 1962150
Видатки (з трансфертами) 2368675 1962150
Кредитування усього, у тому числі:    
– надання кредитів з бюджету    
– повернення кредитів до бюджету    
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») -521275 0,00
Доходи (з трансфертами) 33609670 34842909
Видатки (з трансфертами) 33609670 34842909
Кредитування усього, у тому числі:    
– надання кредитів з бюджету    
– повернення кредитів до бюджету    
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») 0,00 0,00

                        3.Дохідна спроможність місцевого бюджету

                             Доходи місцевого бюджету на 20212022 роки

                                                                                                 (грн)

Показник 2021 рік 2022 рік

Загальний обсяг доходів, усього

у тому числі:

33609670

34842909

міжбюджетні трансферти, усього

з них:

   
Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування дошкільної освіти)    

податкові надходження, усього

з них:

29695750 30662420
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 26500 27000
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 650 685
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 5250 5500
Внутрішні податки на товари та послуги 1501500 1576575
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1501500 1576575
Місцеві податки 28112050 29000460
Податок на майно 15526660 15718900
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 1530 1600
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 55370 58500
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 51100 54000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 679700 718400
Земельний податок з юридичних осіб 10015160 10115300
Орендна плата з юридичних осіб 3742200 3779700
Земельний податок з фізичних осіб 161600 163200
Орендна плата з фізичних осіб 820000 828200
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 12100 12800
Транспортний податок з фізичних осіб    
Єдиний податок 12537290 13268760
Єдиний податок з юридичних осіб 1969500 1989200
Єдиний податок з фізичних осіб 9997790 10667500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 606000 612060
Екологічний податок 49800 52200
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 22500 23600
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 7350 7700
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 19950 20900

неподаткові надходження, усього

з них:

3910970 4177389
Адміністративні штрафи та інші санкції 2200 2200
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 90900 91809
Плата за надання адміністративних послуг 1650780 1777880
Плата за надання інших адміністративних послуг 1584360 1706350
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 66420 71530
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 28590 30100
Державне мито 271780 292750
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 250880 270200
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 20900 1706350
Інші надходження 69120 72700
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1797600 1909950
інші доходи 2950 3100
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 2950 3100

 

                        

                             4інансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.

                                       

                                       Видатки та надання кредитів місцевого бюджету

                                        за функціональною ознакою на 2021–2022 роки

(грн)

Код

ТПКВК  МБ

Найменування 2021 рік 2022 рік
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 5549296 5864601
0111010 Надання дошкільної освіти

1797600

 (харчування за рахунок власних надходжень)

1909950

 (харчування за рахунок власних надходжень)

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 180747 190325
0113122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 15855 16700
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 212741 213469
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 840000 840000
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 445208 468800
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 319055 335960
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 521275  
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 8566209 9054482
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5903 5903
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 49800 52200
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 15105981

15890519

Х Усього 33609670 34842909

 Прогнозні показники видатків міського бюджету на  2021 – 2022 роки розроблено на основі показників доходної частини міського бюджету.

В першу чергу прогнозовані вимоги Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

                                                         

5.Міжбюджетні відносини на 2021-2022р.

Найменування 2021 рік 2022 рік
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
надання дошкільної освіти        
утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний  трудовий архів міста і сіл Арцизького району»   79500   85622
на утримання інструкторів по спорту у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос»   402842   425951
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду   14623639   15378946
Всього   15105981   15890519

Головний бухгалтер                                            І.І.Горяйнова

Прогноз бюджету м.Арциз на 2021–2022 роки

     Прогноз місцевого бюджету відповідно до абзацу третього підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу містить індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020-2022 роки не враховано трансферт з районного бюджету на надання дошкільної освіти(на час складання проекту бюджету на 2020 рік та пронозу 2021-2022р. відсутня інформація щодо розміру трансферту).

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 –2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555:

 

2019 рік

очікуване

2020 рік 2021 рік 2022 рік
         
         
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) 107,4 106,0 105,7 105,3
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (відсотків) 111,1 108,4 108,0 106,1

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США:

у середньому за період

на кінець періоду

27,4

28,0[±2]

28,2

29,4[±2]

29,4

30,5[±2]

30,0

30,7[±2]

  1. Соціальні стандарти:

Мінімальна заробітна плата:

з 1 січня 2020 року – 4 723 гривні (+13,2% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 5 003 гривні (+5,9% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 5 290 гривень (+5,7% до попереднього року).

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні (+9,4% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 2 270 гривень (+8% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 2 445 гривень (+7,7% до попереднього року).

  1. Видатки загального фонду державного бюджету на 2020 – 2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв розраховано виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) та показників розпису зі змінами на 2019 рік (застосованих під час підготовки Бюджетної декларації). Отже, проти попереднього року у 2020 році видатки збільшено з урахуванням коефіцієнту 1,084, у 2021 році – 1,080, у 2022 році – 1,061.

                                   2.Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету.

                                 Основні показники місцевого бюджету на 20192022 роки

(грн)

Показник 2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами) 55965210 33352569 31762270 32880759
Видатки (з трансфертами) 34003920 27322213 31240995 32880759
Кредитування усього, у тому числі:        
– надання кредитів з бюджету        
– повернення кредитів до бюджету        
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») 21961290 6030356 521275 0,00
Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 7409500 1732750 1847400 1962150
Видатки (з трансфертами) 32706986,46 7763106 2368675 1962150
Кредитування усього, у тому числі:        
– надання кредитів з бюджету        
– повернення кредитів до бюджету        
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+») -25297486,46 -6030356 -521275 0,00
Разом
Доходи (з трансфертами) 63374710 35085319 33609670 34842909
Видатки (з трансфертами) 66710906,46 35085319 33609670 34842909
Кредитування усього, у тому числі:        
– надання кредитів з бюджету        
– повернення кредитів до бюджету        
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)

-3336196,46

0,00 0,00 0,00

1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на   20212022 роки.

                             Доходи місцевого бюджету на 20192022 роки

 

                                                                                                 (грн)

Показник 2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3

Загальний обсяг доходів, усього

у тому числі:

63374710 35 085 319 33609670

34842909

міжбюджетні трансферти, усього

з них:

30193308      
Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування дошкільної освіти) 11756251      
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 46660      
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 12890397      
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4000000      
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 1500000      

податкові надходження, усього

з них:

29421902 31 432 420 29695750 30662420
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 25860 26 000 26500 27000
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 900 620 650 685
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 2600 5 000 5250 5500
Внутрішні податки на товари та послуги 3602300 4 085 000 1501500 1576575
Паливо (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) 455000 510 000    
Паливо (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) 1847300 2 145 000    
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1300000 1 430 000 1501500 1576575
Місцеві податки 25728742 27 268 300 28112050 29000460
Податок на майно 12627928 15 336 900 15526660 15718900
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 5500 1 450 1530 1600
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 45000 52 290 55370 58500
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 58000 48 220 51100 54000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 1622884 641 840 679700 718400
Земельний податок з юридичних осіб 6200744 9 916 000 10015160 10115300
Орендна плата з юридичних осіб 3586000 3 705 200 3742200 3779700
Земельний податок з фізичних осіб 130000 160 000 161600 163200
Орендна плата з фізичних осіб 929800 811 900 820000 828200
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 7000 11 400 12100 12800
Транспортний податок з фізичних осіб 50000      
Єдиний податок 13093814 11 920 000 12537290 13268760
Єдиний податок з юридичних осіб 1890000 1 950 000 1969500 1989200
Єдиний податок з фізичних осіб 10464040 9 370 000 9997790 10667500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 739774 600 000 606000 612060
Екологічний податок 61500 47 500 49800 52200
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 26200 21 500 22500 23600
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 6700 7 000 7350 7700
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 28600 19 000 19950 20900

неподаткові надходження, усього

з них:

3754500 3 650 099 3910970 4177389
Адміністративні штрафи та інші санкції 1500 2 200 2200 2200
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 54300 90 000 90900 91809
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 4300      
Плата за надання адміністративних послуг 1418200 1 528 500 1650780 1777880
Плата за надання інших адміністративних послуг 1338200 1 467 000 1584360 1706350
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 80000 61 500 66420 71530
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 34900 27 049 28590 30100
Державне мито 333800 251 700 271780 292750
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 299100 232 300 250880 270200
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 34700 19 400 20900 1706350
Інші надходження 59500 65 400 69120 72700
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1848000 1 685 250 1797600 1909950
інші доходи 5000 2800 2950 3100
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 5000 2800 2950 3100

 

1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на   20212022 роки.

                        

                            4інансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.

                                      

                                      Видатки та надання кредитів місцевого бюджету

                                       за функціональною ознакою на 2019–2022 роки

(грн)

Код

ТПКВК МБ

Найменування 2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4040543 5 537 279 5549296 5864601
0111010 Надання дошкільної освіти

17915226,19

1 685 250

(харчування за рахунок власних надходжень)

1797600

(харчування за рахунок власних надходжень)

1909950

(харчування за рахунок власних надходжень)

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 109355 171 000 180747 190325
0113122 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 20000 15 000 15855 16700
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 209120 210 370 212741 213469
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

777584,5

840 000 840000 840000
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 258716 421 200 445208 468800
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 152738 301 850 319055 335960
0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 10000      
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2812875,77 3 389 864 521275  
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 5220214 8 488 960 8566209 9054482
0116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 918300      
0116082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 433372      
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 3500 377 771    
0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 12890397      
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 6431631 1 741 492    
0117462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 4000000      
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 5966 5 903 5903 5903
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 61500 47 500 49800 52200
0119730 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 2010390      
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 8429478 11 851 880 15105981

15890519

Х Усього 66710906,46 35085319 33609670 34842909

1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на   20212022 роки.

                                                           5.Міжбюджетні відносини.

Найменування 2019 рік1 2020 рік2 2021 рік3 2022 рік3
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
надання дошкільної освіти 11756251              
утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл Арцизького району»   61656   73580   79500   85622
на утримання інструкторів по спорту у комунальному підприємстві Арцизьке районне фізкультурно-спортивне підприємство «Колос»   490018   380296   402842   425951
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду   7015104   11398004   14623639   15378946
для забезпечення харчування учнів 1-4 класів не пільгових категорій міських шкіл   546630            
забезпечення хворих необхідними для життєдіяльності імуносупресорами   126070            
на закупівлю наркозно-дихального апарату для КНП «Арцизька центральна районна лікарня».   190000            
Субвенція на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160205 /О162337/-/Т-16-27/ (рішення Арцизької міської ради № 1404- VII   від 13.06.2019р.)   120000            
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 46660              
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 12890397              
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4000000              
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 1500000              
Всього 30193308 8549478   11851880   15105981   15890519

1 – показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

2 – показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

3– індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на   20212022 роки.

                     Головний бухгалтер                                             І.І.Горяйнова