Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник Фінансового управління - Ірина ГРИНЬКО
Головний бухгалтер - Ірина ГОРЯЙНОВА
Начальник відділу доходів та зборів - Валентина БАЛМАДЖИ
Головний спеціаліст - Олександр ХАРЧЕНКО
Головний спеціаліст - вакансія
Начальник бюджетного відділу -  Анжела КУРАЛОВА
Головний спеціаліст - Олена ПУТІНА
Провідний спеціаліст - вакансія

Електрона адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Арцизької міської ради

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Арцизької міської ради (далі за текстом – «управління») є виконавчим органом Арцизької міської ради, повноваження якого поширюються на територію населених пунктів, які входять до складу Арцизької міської ради. В своїй діяльності управління є підзвітним і підконтрольним Арцизькій міській раді та підпорядкованим Арцизькому міському голові.
1.2. Управління створене Арцизькою міською радою на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління є виконавчим органом Арцизької міської ради та неприбутковою установою.
1.4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням.
1.5. Юридична адреса управління: 68400, Одеська область, місто Арциз, вулиця Соборна, будинок 46.
1.6. Повне найменування управління – Фінансове управління Арцизької міської ради.
1.7. Скорочене найменування управління – фінуправління Арцизької міської ради.
1.8. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України, постановами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства Фінансів України, іншими нормативно – правовими актами України, рішеннями Арцизької міської ради, розпорядженнями Арцизького міського голови, регламентом Арцизької міської ради, інструкцією з діловодства, також даним Положенням.
Фінансове управління керується також наказами начальника фінансового управління у межах його компетенції.
1.9. Джерелами формування коштів управління є:
1) кошти міського бюджету (загальний та спеціальний фонди);
2) інші кошти, що передаються управлінню відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ


2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Арцизьким міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою чинним законодавством України.
2.2. Начальник управління:
1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у фінансовому управлінні, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;
2) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
3) укладає у межах власної компетенції договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди;
4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;
5) затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на бюджетний рік та тимчасовий розпис на відповідний період;
6) забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
7) затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, затвердження, уточнення розпису міського бюджету;
8) щорічно готує пропозиції до кадрового резерву;
9) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;
10)вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;
11) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
12) подає на затвердження голови Арцизької міської ради проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;
14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;
17) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2.6. Структура управління:
1) відділ доходів;
2) бюджетний відділ;
3) головний бухгалтер управління.
Кожен відділ очолює начальник. Начальник бюджетного відділу є заступником начальника управління.
Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу, начальник відділу доходів і зборів, головний бухгалтер управління:
1) забезпечують виконання доручень начальника управління;
2)здійснюють безпосереднє керівництво підпорядкованими структурними підрозділами управління;
3) здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;
4) виконують обов’язки, визначені посадовою інструкцією.
2.7. На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу або інша особа, визначена наказом начальника фінансового управління Арцизької міської ради.
2.8. Оплата праці посадових осіб та інших працівників управління проводиться згідно з чинним законодавством України.
2.9. Управління при виконанні завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з виконавчими органами Арцизької міської ради, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами державної казначейської служби, органами державної податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ


3.1. Основними завданнями управління є:
1) організація роботи по складанню та виконанню міського бюджету відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства України;
2) здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету;
3) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.
3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
2) визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
3) проводить, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
4) за погодженням Арцизького міського голови, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на засідання виконавчого комітету Арцизької міської ради та на розгляд Арцизької міської ради;
5) організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва Арцизької міської ради визначає порядок і терміни подання виконавчими органами Арцизької міської ради матеріалів для підготовки проекту бюджету;
6) за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, у процесі виконання бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету, в межах своєї компетенції проводить роботу по наповненню міського бюджету;
7) складає і затверджує тимчасовий розпис міського бюджету;
8) складає розпис доходів та видатків міського бюджету відповідно до складених кошторисів, помісячних планів асигнувань розпорядниками коштів бюджету, забезпечує його виконання, готує:
- пояснювальну записку про виконання бюджету;
- зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету;
- пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;
9) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;
10) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
11) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
12) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;
13) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
14) за розпорядженням Арцизького міського голови проводить контрольні заходи в бюджетних установах і організаціях міста, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а також підприємств, установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету;
15) розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти Арцизької міської ради, відповідно до бюджетного та податкового законодавства України;
16) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій;
17) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов праці для посадових осіб та інших працівників управління;
18) готує і подає Арцизькій міській раді та Арцизькому міському голові офіційні висновки про залишок коштів на початок року по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;
19) у разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів, враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до міського бюджету та готує проекти рішень виконавчого комітету Арцизької міської ради і проекти рішень Арцизької міської ради про внесення змін до міського бюджету;
20) готує та подає щоквартально матеріали про хід та підсумки виконання бюджету на засідання виконавчого комітету Арцизької міської ради та на розгляд сесії Арцизької міської ради;
21) інформує постійну комісію Арцизької міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) та подає річний звіт про виконання міського бюджету на затвердження сесії Арцизької міської ради за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
22) погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної податкової служби згідно реєстрів за платежами до міського бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України;
23) згідно з розписом бюджету по видатках, на підставі заявок на виділення бюджетних асигнувань, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, здійснює організацію процесу фінансування видатків, передбачених в бюджеті, в тому числі видатків, які визначені функціями держави, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними документами з цього питання;
24) відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець;
25) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
26) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
27) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
- зупинення операцій з бюджетними коштами;
- призупинення бюджетних асигнувань;
- зменшення бюджетних асигнувань;
- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
28) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
29) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
30) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
31) забезпечує захист персональних даних;
32) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;
33) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
34) забезпечує формування та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції фінансового управління на сайті Арцизької міської ради;
35) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має право:
1) в установленому порядку одержувати від виконавчих органів Арцизької міської ради, органів державної податкової служби, органів державної казначейської служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань;
2) в установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до положень Бюджетного кодексу України та вживати заходи до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені чинним законодавством України;
3) залучати фахівців виконавчих органів Арцизької міської ради та установ і організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
5) одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до міського бюджету від органів державної казначейської служби України. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання бюджету, а також інформацію щодо взятих зобов’язань, залишків на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу;
6) одержувати від органів державної податкової служби у встановлені терміни звіти про суми нарахувань, надходжень, переплати, податкового боргу та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням міського бюджету;
7) одержувати від головних розпорядників коштів інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ


5.1. При здійсненні повноважень управління зобов’язане:
1) дотримуватися чинного законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
2) здійснювати повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
3) забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
4) вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення умов для посадових осіб та інших працівників управління;
5) звітувати перед Арцизьким міським головою та Арцизькою міською радою про свою роботу;
6) здійснювати інші обов’язки передбачені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


6.1. Припинення діяльності, реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням Арцизької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Як неприбуткова установа фінансове управління Арцизької міської ради не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, посадових осіб та інших працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання фінансового управління Арцизької міської ради, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та законодавством. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів здійснюється правонаступникам – одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується в дохід бюджету.
6.3. Фінансове управління Арцизької міської ради як неприбуткова установа утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань Арцизької міської ради, передбаченої Регламентом Арцизької міської ради.
6.5. Питання діяльності фінансового управління Арцизької міської ради, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.