Юридичний відділ Арцизької міської ради

Начальник юридичного відділу - Олена Шаталова

Головний спеціаліст юридичного відділу - Наталія Снігир

Діловод юридичного відділу - Кароліна Максименко

 

Електронна адреса відділу – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ Арцизької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Юридичний відділ Арцизької міської ради (далі-Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Арцизької міської ради, який утворено задля здійснення виконавчих функцій і реалізації повноважень Арцизької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Відділ утворюється Арцизькою міською радою, підзвітний та підконтрольний Арцизькій міській раді та безпосередньо Арцизькому міському голові.
З питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - також підзвітний відповідним органам виконавчої влади в межах встановлених чинним законодавством України.
1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями юридичних служб Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, наказами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.
1.4. Положення про юридичний відділ Арцизької міської ради (далі – Положення) та зміни до нього, структура та штатна чисельність затверджуються рішенням Арцизької міської ради.

2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Основними завданнями юридичного відділу є:
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Арцизькою міською радою, виконавчим комітетом Арцизької міської ради, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
- організація в установленому порядку договірної, претензійно - позовної роботи в Арцизькій міській раді;
- захист та представництво в установленому законом порядку інтересів Арцизької міської ради, Арцизького міського голови та виконавчих органів Арцизької міської ради в судах, інших органах під час розгляду правових питань, спорів тощо;
2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує правильне застосування законодавства апаратом Арцизької міської ради, інформує Арцизького міського голову про необхідність вжиття заходів про скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;
- перевіряє на відповідність законодавству проектів рішень Арцизької міської ради, розпоряджень Арцизького міського голови, шляхом їх візування начальником відділу, а у разі його відсутності, працівником на якого покладено відповідні обов’язки, при наявності віз начальників відповідних відділів чи осіб, що їх заміняють та безпосередніх виконавців. У разі невідповідності проекту рішення чи розпорядження законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховані, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення Арцизьким міським головою.
- відповідно до розпоряджень міського голови організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичним відділом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;
- бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Арцизької міської ради в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;
- організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
- забезпечує представлення інтересів Арцизької міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів (за дорученням міського голови) в інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.
- сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
- організовує роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Арцизької міської ради, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;
- здійснює інші повноваження, покладених на відділ відповідно до чинного законодавства
2.3. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Відділ має право:
3.1. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції ;
3.2. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань(за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;
3.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Відділу;
3.4. брати участь у роботі пленарних засідань міської ради, засідань виконавчого комітету, засіданнях комісій та нарадах міської ради за напрямами діяльності;
3.5. надавати пропозиції, проекти розпоряджень з юридичних питань;
3.6. проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з юридичних питань працівникам міської ради;
3.7. на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених обов’язків;
3.8. відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями.


4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ
4.1. Усі працівники юридичного відділу призначаються на посади за результатами конкурсу і звільняються з посад розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного законодавства України, володіють державною мовою та навичками роботи на комп’ютері.
4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
4.3. Відділ очолює начальник, який має вищу юридичну освіту.
4.4. Начальник Відділу:
4.4.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.4.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.4.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
4.4.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.4.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
4.4.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.4.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
4.4.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
4.4.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.
5.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
5.3. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
5.4. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.